|  Zaloguj
Wykaz basenów i kąpielisk na terenie miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego oraz ogólne zasady prowadzenia nadzoru sanitarnego nad miejscami kąpieli
 

Nazwa obiektu

Właściciel

(organizator)

adres

Zasilanie w wodę

Liczba punktów kontroli jakości wody

Pływalnia „NAWA”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „NAWA”

Sp. z o.o. 

ul. Prusa 6a

96-100 Skierniewice

Skierniewice

ul. Prusa 6a

wodociąg publiczny Skierniewice

4

Kąpielisko na zbiorniku „Zadębie”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „NAWA”

Sp. z o.o. 

ul. Prusa 6a

96-100 Skierniewice

Skierniewice

ul. Konwaliowa

rzeka Łupia

1

(plan na sezon 2015)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadzór nad jakością wody w nieckach oraz warunkami sanitarnymi w pomieszczeniach basenu kąpielowego prowadzony jest w oparciu o przepisy regulujące zagadnienia zapobiegania chorobom zakaźnym, w szczególności art. 22 ustawy z 30 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.).  
W 2015r. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne skierowane do podległych służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak i właścicieli pływalni i basenów. W zaleceniach tych zwrócona jest uwaga na utrzymanie właściwej jakości wody popartej badaniami laboratoryjnymi oraz propagowanie odpowiedniego zachowania ludzi takich miejscach, ograniczające w maksymalnym stopniu rozprzestrzenianie się czynników negatywnie wpływających na zdrowie. Z pełnym tekstem wytycznych GIS można się zapoznać tutaj
Aktualnie woda z obu niecek pływalni „NAWA” pobierana jest do badań kontrolnych co miesiąc. Okresowo próbki pobierane są też pobierane z instalacji technologicznej obiegu wody basenowej, po procesie filtracji.  W próbkach wykonywane są analizy bakteriologiczne w zakresie ustalonym przez Główny Inspektorat Sanitarny czyli  w kierunku Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp. i ogólnej ilości bakterii w 36oC po 48 h.  Określany jest również  poziom wolnego chloru. Chlor musi być stale obecny ze względu na ciągłe wnoszenie mikroorganizmów na przez kąpiących się.
Woda zasilająca basen jest kontrolowana w ramach monitoringu wodociągu Skierniewice. Informacje o braku przeciwskazań do kąpieli lub stwierdzonych zanieczyszczeniach są umieszczane tutaj. Są one aktualizowane okresowo i każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia.
 
Nadzór nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli prowadzony jest w oparciu o ustawę z 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r. poz. 145 ) oraz przepisy wykonawcze. Zgodnie z ustawą kąpieliskiem nazywamy obszar wpisany, na wniosek organizatora, uchwałą rady miasta (gminy) na listę kąpielisk. Miejscem przeznaczonym do kąpieli jest obszar gdzie tymczasowo organizator zapewnia warunki do kąpieli wraz z zapleczem sanitarno-porządkowym.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi nadzoru nad powyższymi miejscami obowiązek prowadzenia badań jakości wody spoczywa głównie na organizatorze. Właściwy terytorialnie państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje projekt uchwały „ustanowienia” w danym roku kąpieliska przez władzę samorządową, wykonuje badania i ocenę jakości wody przed sezonem oraz ocenia jakość wody w sezonie na podstawie wyników badań przedkładanych przez organizatora. W razie potrzeby prowadzi własne pobory i badania próbek wody. Niezależnie od jakości wody prowadzi kontrole stanu sanitarnego terenu
i obiektów zaplecza.
W przypadku niewłaściwej jakości wody inspektor sanitarny wydaje orzeczenie
o braku przydatności wody na kąpielisku do kąpieli. Orzeczenia o przydatności do kąpieli umieszczane są w aktualnościach. Na bieżąco wprowadzane są również dane do ogólnopolskiego serwisu kapieliskowego http://sk.gis.gov.pl/
Miejscami przeznaczonymi do kąpieli są miejsca także posiadające organizatora ale z założenia działające przez krótki okres. Nie ma tu zastosowania procedura ustanawiania kąpieliska przez władze samorządowe. Woda również podlega ocenie pod względem sanitarnym. Organizator powinien posiadać zgodę właściciela/zarządcy akwenu na uruchomienie tego typu obiektu. 
Kąpiel w innych zwyczajowych/niezorganizowanych miejscach (jak np. w rzece Rawce)  odbywa się na wyłączną odpowiedzialność  uczestniczących osób tak pod względem higieniczno-zdrowotnym jak i naruszania lokalnych zakazów przebywania lub kąpieli.