|  Zaloguj

Podstrony

   

  Zasady prowadzenia monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia (wodociągi, studnie)

   

   

  Szczegółowe uprawnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące nadzoru nad jakością wody do spożycia wynikają z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 z późn. zm.). PPIS jest upoważniony do kontroli jakości wody (cech fizycznych, ilości zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych) oraz wydawania ocen higienicznych dla materiałów kontaktujących się z wodą podczas procesów jej uzdatniania i przesyłania. W przypadku stwierdzenia obecności substancji niepożądanych sporządzana jest ocena ryzyka zdrowotnego i podejmowana decyzja o wstrzymaniu dostarczania wody konsumentom takiej wody (zastępczo woda w pojemnikach lub z innego źródła) lub wyznaczeniu okresu przejściowego na podjęcie działań zaradczych.

  Jakość wody w największym wodociągu, zaopatrującym Skierniewice i okoliczne miejscowości, kontrolowana jest co 2 miesiące. Z pozostałych, w zależności od ilości produkowanej wody, próby pobierane są 2-4 razy w roku.   Badania urzędowe wykonuje głównie Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. Kilka parametrów (rtęć , pestycydy, benzo-a-piren i pozostałe WWA) oznaczanych jest w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

  Zgodnie z zawieranymi umowami na dostarczenie wody do odbiorcy końcowego producenci wody czyli instytucje eksploatujące wodociągi mają obowiązek dostarczania wody niezanieczyszczonej, o określonych przez ministra zdrowia parametrach. Pochodną jest  obowiązek prowadzeni kontroli wewnętrznej sprzedawanego produktu. Zakresy badań i częstotliwości poboru próbek w kontroli wewnętrznej są podobne jak nadzór inspekcji sanitarnej.  Oba te elementy zapewniają odpowiedni monitoring procesów uzdatniania wody i jej jakości w kranie u konsumenta końcowego.

  Szczegółowe dane dotyczące wodociągów zaopatrzenia zbiorowego na terenie miasta Skierniewice i powiatu  skierniewickiego zawarte są w sporządzanych corocznie ocenach obszarowych zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia.  

  W ramach prowadzonego monitoringu tworzona jest informatyczna baza danych obejmująca, tak wyniki analiz, jak i dane o punktach ujmowania, uzdatniania i przesyłania wody. Poszczególne elementy sytuowane są w Systemie Informacji Przestrzennej GIS dla całego kraju.