|  Zaloguj
 
OFERTA BADAŃ Z DNIA 07.09.2015, WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM
PSSE W SKIERNIEWICACH

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji certyfikat AB-540.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl

 

Sekcji Badań Środowiska Pracy
 
Q – badanie akredytowane przez PCA, certyfikat akredytacji Nr AB 540
 
W Laboratorium istnieje możliwość wykonania innych niż zawarte w ofercie badań i pomiarów w ramach możliwości analitycznych po wcześniejszym uzgodnieniu.
  
Lp.
Rodzaj badania lub pomiaru
Norma / metoda badania
Badany obiekt
Status metody
Inne informacje
Pobieranie próbek powietrza
1.
Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe (frakcja wdychana i respirabilna); substancje organiczne i nieorganiczne; metale(frakcja wdychana irespirabilna)
Metoda stacjonarna i metoda dozymetrii indywidualnej
PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/Az 1:2004
środowisko pracy
Q
R3-Z1
Czynniki fizyczne
2.
Równoważny poziom dźwięku „A”
Maksymalny poziom dźwięku „A”
Szczytowy poziom dźwięku „C”
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Poziom ekspozycji na hałas
PN-EN ISO 9612:2011
z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 p.11
PN-N-01307:1994
środowisko pracy
Q
R3-Z1
3.
Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne
(wibracja miejscowa)
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN EN ISO 5349-1:2004
PN EN ISO 5349-2:2004
środowisko pracy
Q
R3-Z1
4.
Drgania o ogólnym działaniu
na organizm człowieka
(wibracja ogólna)
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN EN 14253+A1:2011
środowisko pracy
Q
R3-Z1
5.
Oświetlenie elektryczne we wnętrzach
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-83/E-04040.03
środowisko pracy
Q
(-)
W
6.
Oświetlenie awaryjne
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-EN 1838:2013
środowisko pracy
Q
(-)
 
7.
Mikroklimat umiarkowany
Metoda pomiarowa pośrednia
PN-EN ISO 7730:2006+Ap1:2014
środowisko pracy
Q
(-)
8.
Mikroklimat gorący
Metoda pomiarowa pośrednia
PN-EN 27243:2005
środowisko pracy
Q
R3-Z1
9.
Mikroklimat zimny
Metoda pomiarowa pośrednia
PN-EN ISO 11079:2008+Ap1:2013
środowisko pracy
Q
R3-Z1
10.
Stężenie pyłu – frakcja wdychalna
Metoda filtracyjno wagowa
PN-91/Z-04030/05
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
11.
Stężenie pyłu – frakcja respirabilna
Metoda filtracyjno wagowa
PN-91/Z-04030/06
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
Czynniki chemiczne
12.
Stężenie acetonu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-79-Z-04057.01
środowisko pracy
Q
R3-Z1
13.
Stężenie benzenu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-Z-04016-10:2005
środowisko pracy
Q
R3-Z1
14.
Stężenie butan-1-olu (n-butylowy alkohol)
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-86-Z-04155.02
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
15.
Stężenie 2-metylopropan -1-olu (izobutylowy alkohol)
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-86-Z-04155.02
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
16.
Stężenie etylobenzenu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-79-Z-04081.01
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
17.
Stężenie ksylenu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-78-Z-04116.01
środowisko pracy
Q
R3-Z1
18.
Stężenie octanu n-butylu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-78-Z-04119.01
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
19.
Stężenie octanu etylu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-78-Z-04119.01
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
20.
Stężenie styrenu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-86-Z-04152.02
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
21.
Stężenie tetrachloroetenu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-78-Z-04118.01
środowisko pracy
Q
R3-Z1
22.
Stężenie toluenu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-78-04115.01
środowisko pracy
Q
R3-Z1
23.
Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychana - frakcja respirabilna.
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-79/Z-04125/02
środowisko pracy
Q
R3-Z1
24.
Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu.
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-79/Z-04106/02
środowisko pracy
Q
R3-Z1
25.
Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-79/Z-04066/02
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
26.
Stężenie amoniaku
Metoda spektrofotometryczna
PN-71/Z-04041
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
27.
Stężenie ditlenku azotu
Metoda spektrofotometryczna
PN-Z-04009-11:2008
środowisko pracy
Q
R3-Z1
28.
Stężenie tlenku azotu
Metoda spektrofotometryczna
PN-Z-04009-11:2008
środowisko pracy
Q
R3-Z1
29.
Stężenie formaldehydu
Metoda spektrofotometryczna
PB/L-35 wyd. 1 z 09.10.2008r.
środowisko pracy
Q
R3-N
30.
Stężenie chlorowodoru
Metoda turbidymetryczna
PN-93/Z-04225.03
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
PN-92/Z-04225.02
Q
R3-Z1
W
31.
Zawartość Wolnej Krystalicznej Krzemionki
Metoda spektrofotometryczna
PN-91/Z-04018/04
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
32.
Stężenie chloru
Metoda spektrofotometryczna
PN-75/Z-04037.03
środowisko pracy
Q
R3-Z1
W
33.
Stężenie ditlenku siarki
Metoda spektrofotometryczna
PN-Z-04015-12:1996
+ AP1 :2001
środowisko pracy
Q
R3-Z1
Czynniki chemiczne oznaczane za pomocą analizatorów gazów
34.
Stężenie tlenku węgla
PB/L-31 wyd. 1 z 03.04.2008r.
środowisko pracy
Q
R3-N
 
 R3-N - metoda potwierdzana/walidowana w warunkach laboratorium jako właściwa do określania parametru/wskaźnika, inna niż wynikająca z § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).
R3-Z1 - metoda potwierdzona/zwalidowana w warunkach laboratorium jako właściwa do określania parametru/wskaźnika zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).
(-) - brak wymagań prawnych dotyczących stosowania określonej normy / procedury badawczej
W – norma wycofana, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru
 
Ocena stanowiska pracy w oparciu o wymagania prawne lub normatywne
Badanie
podstawa
Oświetlenie
PN-EN-12464-1:2012
Oświetlenie awaryjne
PN-EN 1838:2013
Czynniki chemiczne  i pozostałe czynniki fizyczne
Dz. U. z 2014r.  Nr 0, poz. 817