|  Zaloguj
 
OFERTA BADAŃ Z DNIA 07.09.2015, WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM
PSSE W SKIERNIEWICACH

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach posiada akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji certyfikat AB-540.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl

Sekcja Badań Środowiskowych
 
Q – badanie akredytowane przez PCA, certyfikat akredytacji Nr AB 540
 
W Laboratorium istnieje możliwość wykonania innych niż zawarte w ofercie badań i pomiarów w ramach możliwości analitycznych po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Lp.
Badana cecha /oznaczany parametr
Technika /metoda badawcza
Norma /procedura badawcza
Badany obiekt
Status metody
Inne informacje
Badania fizyczne, chemiczne i organoleptyczne
1.
Barwa
Metoda spektrofotometryczna
Metoda wizualna
PB/L-52 wyd.1 z 29.02.2012
 Rozdział 1
 Rozdział 2
woda
Q
(-)
2.
Mętność
Metoda nefelometryczna
PN-EN ISO 7027:2003.pkt.6
woda
Q
(-)
3.
Odczyn pH
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523:2012
woda
Q
(-)
4.
Smak
Metoda parzysta, uproszczona wyboru niewymuszonego - jakościowa
Metoda prostego testu opisowego
PB/L-17 wyd. 2 z 29.02.2012
woda
Q
(-)
5.
Zapach
Metoda parzysta, uproszczona wyboru niewymuszonego - jakościowa
Metoda prostego testu opisowego
PB/L-17 wyd. 2 z 29.02.2012
woda
Q
(-)
6.
Przewodność elektryczna właściwa w T=250C
Metoda konduktometryczna
PN-EN 27888:1999
woda
Q
(-)
7.
Stężenie jonu amonowego (amoniaku)
Metoda spektrofotometryczna
PN-C-04576-4:1994
woda
Q
(-)
8.
Stężenie azotanów
Metoda spektrofotometryczna
PN-82/C-04576.08
woda
Q
(-)
W
9.
Stężenie azotynów
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN 26777:1999
woda
Q
(-)
10.
Twardość ogólna (CaCO3)
Metoda miareczkowa
PN-ISO 6059:1999
woda
Q
(-)
11.
Indeks nadmanganianowy (z KMnO4)
Metoda miareczkowa
PN-EN ISO 8467:2001
woda
Q
(-)
12.
Stężenie chlorków
Metoda miareczkowa
PN-ISO 9297:1994
woda
Q
(-)
13.
Stężenie żelaza ogólnego
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PB/L-04 wyd. 1 z 15.05.2004
woda
Q
(-)
14.
Stężenie manganu
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PB/L-04 wyd. 1 z 15.05.2004
woda
Q
(-)
15.
Stężenie kadmu
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)
PN-EN ISO 15586:2005
woda
Q
(-)
16.
Stężenie ołowiu
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)
PN-EN ISO 15586:2005
woda
Q
(-)
17.
Stężenie miedzi
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PN- ISO 8288:2002 met .A
woda
Q
(-)
18.
Stężenie niklu
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)
PN-EN ISO 15586:2005
woda
Q
(-)
19.
Stężenie chromu
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)
PN-EN ISO 15586:2005
woda
Q
(-)
20.
Stężenie arsenu
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)
PN-EN ISO 15586:2005
woda
Q
(-)
21.
Stężenie selenu
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)
PN-EN ISO 15586:2005
woda
Q
(-)
22.
Stężenie sodu
Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES)
PN-ISO 9964-3:1994
woda
Q
(-)
23.
Stężenie wapnia
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-EN ISO 7980:2002
woda
-
(-)
24.
Stężenie magnezu
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-EN ISO 7980:2002
woda
-
(-)
25.
Stężenie boru
Metoda spektrofotometryczna
PB/L-46 wyd. 1 z 10.12.2010
woda
Q
(-)
26.
Stężenie glinu
Metoda spektrofotometryczna
PN-92/C-04605/02
woda
Q
(-)
W
27.
Stężenie cyjanków ogólnych
Metoda spektrofotometryczna
PB/L-51 wyd.1 z 29.02.2012
woda
Q
(-)
28.
Stężenie siarczanów
Metoda spektrofotometryczna
PN-79/C-04566.10
woda
Q
(-)
29.
Stężenie fluorków
Metoda potencjometryczna z użyciem elektrody jonoselektywnej
PN-78/C-04588/03
woda
Q
(-)
30.
Stężenie chloroformu
Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD)
PN-EN ISO 10301:2002
rozdział 2
woda
Q
(-)
31.
Stężenie 1,2 dichloroetanu
Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD)
PN-EN ISO 10301:2002
rozdział 2
woda
Q
(-)
32.
Stężenie trichloroetenu
Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD)
PN-EN ISO 10301:2002
rozdział 2
woda
Q
(-)
33.
Stężenie bromodichlorometanu
Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD)
PN-EN ISO 10301:2002
rozdział 2
woda
Q
(-)
34.
Stężenie tetrachloroetenu
Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD)
PN-EN ISO 10301:2002
rozdział 2
woda
Q
(-)
35.
Stężenie dibromochlorometanu
Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD)
PN-EN ISO 10301:2002
rozdział 2
woda
Q
(-)
36.
Stężenie bromoformu
Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD)
PN-EN ISO 10301:2002
rozdział 2
woda
Q
(-)
37.
å trichloroetenu i tetrachloroetenu
(z obliczeń)
PN-EN ISO 10301:2002
rozdział 2
woda
Q
(-)
38.
Σ THM-ów (z obliczeń)
PN-EN ISO 10301:2002
rozdział 2
woda
Q
(-)
Badania bakteriologiczne
39.
Ogólna liczba mikroorganizmów
w T= 22°C i T=37°C
Metoda posiewu wgłębnego
PN-EN ISO 6222:2004
woda
Q
R2-Z1
40.
Obecność i liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 7899-2:2004
woda
Q
R2-Z1
R2-Z2
41.
Obecność i liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji membranowej
PN-ISO 9308-1:1999
woda
Q
R2-N,
W
42.
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli.
Metoda filtracji membranowej
PN-ISO 9308-1:1999
woda
Q
R2-N,
W
43.
Obecność i liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
woda
Q
R2-Z1 R2-Z2
44.
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli.
Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
woda
Q
R2-Z1 R2-Z2
45.
Obecność pałeczek Salmonella
Metoda filtracji membranowej
Metodyka PZH Warszawa 2001
woda
-
(-)
46.
Obecność i liczba clostridiów i przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny
Metoda filtracji membranowej
PN-EN 26461-2: 2001
woda
Q
(-)
47.
Obecność i liczba
Clostridium perfringens
Metoda filtracji membranowej
Zał. nr 9 Rozporządzenia M.Z. z dnia 29.03.2007 (Dz. U. 2007.61.417.)
zm. z dnia 29.04.2010 (Dz.U.2010.72.466)
woda
Q
R2-Z1
48.
Obecność i liczba bakterii
Pseudomonas aeruginosa
Metoda filtracji membranowej
PN-EN 16266: 2009
woda
Q
R2-Z1
49.
Liczba bakterii Legionella spp
Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 11731-2:2008
woda
Q
R2-Z1
50.
Obecność pałeczek Salmonella
Metoda hodowlano-biochemiczna
PN-Z-19000-1.2001
gleba / piasek
-
(-)
51.
Obecność inwazyjnych jaj ATT Ascaris spp., Trichuris spp., Toxocara spp.
Metoda mikroskopowa
PN-Z-19000-4.2001
gleba / piasek
-
(-)
Pobieranie próbek wody oraz badanie powietrza i hałasu
52.
Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych
PN ISO 5667-5: 2003
PN-EN ISO 19458 : 2007
woda do spożycia
Q
(-)
53.
Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych
Zał. Nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia 2011 (Dz. U. 11.86.478 z dnia 22 kwietnia 2011)
woda w kąpieliskach
-
R2-Z2
54.
Pobieranie próbek w kierunku substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia
PB/L-53 wyd. 1 z 28.12.2012
powietrze wewnątrz pomieszczeń
-
(-)
55.
Stężenie toluenu, ksylenu, benzenu, styrenu, etylobenzenu, octanu butylu,
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PB/L-54 wyd. 1 z 28.12.2012
powietrze wewnątrz pomieszczeń
-
(-)
56.
Stężenie formaldehydu
Metoda kolorymetryczna
PB/L-55 wyd. 1 z 28.12.2012
powietrze wewnątrz pomieszczeń
-
(-)
57.
Stężenie fenolu
Metoda chromatografii gazowej (GC FID)
PN-93/Z-04159/05
powietrze wewnątrz pomieszczeń
-
(-)
W
58.
Poziom dźwięku A
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-87/B-02156
pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi
-
(-)

 

R2-Z1 - metoda potwierdzona/zwalidowana  w warunkach laboratorium jako właściwa do określania parametru/wskaźnika zgodna z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z dnia 06 kwietnia 2007 roku poz. 417 z późniejszymi zmianami).
R2-Z2 - metoda potwierdzona/zwalidowana  w warunkach laboratorium jako właściwa do określania parametru/wskaźnika zgodna z rozporządzeniem – (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia  2011 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 11.86.478 z dnia 22 kwietnia 2011).
R2-N metoda potwierdzana/walidowana w warunkach laboratorium jako właściwa do określania parametru/wskaźnika, inna niż wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z dnia 06 kwietnia 2007 roku poz. 417 z późniejszymi zmianami
(-)  brak wymagań prawnych  dotyczących stosowania określonej normy / procedury badawczej
W - norma wycofana, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru