|  Zaloguj
Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

Kierujący pracą Sekcji - Mirosław Nowicki

  

 1. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej. 
 2. Prowadzenie monitoringu jakości wody do spożycia oraz stanu sanitarno-technicznego urządzeń służących do jej poboru, uzdatniania i przesyłania. 
 3. Ocena warunków sanitarnymi w miejscach wypoczynku i rekreacji, w tym jakości wody w kąpieliskach 
  i pływalniach. 
 4. Prowadzenie monitoringu jakości powietrza atmosferycznego w zakresie zanieczyszczeń fizycznych
   i chemicznych. 
 5. Pobór prób środowiskowych do badań laboratoryjnych. 
 6. Nadzór w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego środków komunikacji publicznej. 
 7. Nadzór nad placówkami służby zdrowia w zakresie warunków lokalowych, zaopatrzenia w wodę
   i odprowadzania ścieków, postępowania z odpadami. 
 8. Wykonywanie czynności dotyczących nadzoru nad warunkami sanitarnymi przy ekshumacjach oraz przewożeniu zwłok i szczątków ludzkich. 
 9. Dokonywanie uzgodnień sanitarnych w procesie uzyskiwania zgody na przeprowadzanie imprez masowych.

Czas udostępnienia:
07.08.2007
Czas wytworzenia:
02.04.2015
Osoba odpowiedzialna za treść:
Mirosław Nowicki 
Osoba wprowadzająca dokument:
Karol Kossut