|  Zaloguj
Sekcja Nadzoru Higieny Pracy

Kierownik Sekcji – Aldona Maciejak

 

Zadania Sekcji Nadzoru Higieny Pracy

 1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy, w których zatrudnieni są pracownicy, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska pracy (czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych) oraz zapobieżenia powstawania chorób zawodowych.

 2. W zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy oraz warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

 3. Nadzór nad przestrzeganiem przez producentów, importerów, osób wprowadzających do obrotu, stosujących lub eksportujących substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych.

 4. Nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursorów kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.1)), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.

 5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

 6. Nadzór sanitarny w zakresie produkcji, stosowania, magazynowania i dystrybucji środków ochrony roślin w zakresie określonym w ustawach z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322 ze zm.), z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U.2008.133.849 ze zm.) oraz Kodeksu Pracy.

 7. Nadzór nad przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów.

 8. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów związanych z występowaniem na stanowisku pracy azbestu, wynikający z ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004.3.20 ze zm.).

 9. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie chorób zawodowych, w wyniku czego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.

 10. Wydawanie opinii sanitarnych wynikających z przepisów w zakresie higieny pracy.

 11. Bieżąca współpraca z inspekcjami i instytucjami działającymi w podobnym zakresie, np. Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Łodzi, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie, Państwową Strażą Pożarną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz organami władzy administracji rządowej i samorządowej.

 12. Prowadzenie promocji zdrowia w zakładach pracy.

 13. Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi w środowisku pracy.

  Czas udostępnienia:
  20.08.2012
  Czas wytworzenia:
  20.08.2012
  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Aldona Maciejak
  Osoba wprowadzająca dokument:
  Karol Kossut